Blockchain ve Kriptografi Arasındaki İlişki

Blockchain ve Kriptografi İlişkisi Nedir?

Blockchain ve Kriptografi Arasındaki İlişki

Günümüzde web dünyasında pek çok alanda (mobil uygulamalar, sosyal medya, iletişim uygulamaları, web arayüzleri vb.) veri transferi ihtiyacı bulunmaktadır.Bu veriler genellikle merkeziyetli veritabanlarında tutulmaktadır. Blockchain teknolojisi ise, bu verilerin merkeziyetsiz üretilmesini, kaydının tutulması ve yönetilmesini sağlayan dağıtık bir veri tabanıdır. Blockchain teknolojisinin özündeki bu merkeziyetsizlik para gibi değer barındıran varlıkların güvensiz ortamlarda başka paydaşlarla güvenli bir şekilde ortak bir kaydının tutulmasına imkan vermiştir. Fakat bunu en ufak bir hataya dahi imkan vermeden başarabilmesi için sorunları en iyi şekilde çözecek çok çeşitli teknolojilere sahip olması gerekir. Kriptoloji gibi.

Kriptografi Nedir?

Kriptografi ya da şifreleme kavramı okunabilir haldeki bir verinin istenmeyen kişilerce okunamayacak bir veriye dönüştürülmesinde kullanılan matematiksel metotların tümünü kapsar. Önemli verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli olan gizlilik, doğru verileri doğrulamak, kimlik denetimi ve asılsız veriyi reddetmek hedeflenir. Bu metotlar, bir verinin transferinde ya da saklanması sürecinde yaşanabilecek aktif saldırılardan ya da pasif algılamalardan veriyi, bilgiyi kimin gönderdiğini, alıcısını, taşıyıcısını, konu edindiği şahsı/kurumu ve başka her türlü taraf olabilecek şahısların/kurumların çıkarlarını korumayı da amaçlar.

Blockchain Nedir?

Herhangi bir merkeze ya da otoriteye ihtiyaç duymadan, verilerin dağıtık ağ üzerinde saklandığı kayıt teknolojisine blockchain ya da Türkçe anlamı ile blok zinciri denir. Blockchain hakkındaki “Blockchain (Blok Zincir) Teknolojisi Nedir? Blockchain Nasıl Çalışır?” blogunu okuyabilirsiniz.

Değer atfedilen somut varlıklar (konut, araba, nakit para ya da toprak) hakkındaki veriler ya da soyut varlıklar (fikri patent, mülkiyet, telif hakkı, marka), blockchain ağında izlenebilir ve gerekli platformlar kullanılarak işlem yapılabilir.

İnternet ortamında tüm işler, veri üzerinden ilerlerken verinin en kısa sürede ve doğru olarak iletilmesi gerekir. İlk statik internet sitelerinde etkileşim bulunmuyordu ve kullanıcılar sadece okuma yapabiliyordu, WEB 1.0 ‘ı tanımlayan internetin bu versiyonda kullanıcıların değişiklik yapma yetkisi de bulunmuyordu. 2005 yılı itibariyle akıllı telefonlar yaygınlaşırken beraberinde etkileşim kurulan uygulamaları da getirdi. Günümüzde kullanılmaya devam eden WEB 2.0’da veriler merkezi otoriteler tarafından yönetilmektedir. WEB 3.0’da ise veriler tamamen iki kişi arasında oluşturulan bağlantı ile sağlanması söz konusudur. WEB 3.0 denilen kavram, internetin merkeziyetsiz ve Peer to Peer (Eşten Eşe) bir şekilde kullanılmasını ve tamamen blockchain destekli olmasını sağlarken, blockchain katılımcılarına değer yaratma imkanı vermektedir.

Blockchain ve Kriptografi İlişkisi Nedir?

Blockchain ve kriptografi sıklıkla beraber kullanılan kavramlardır. Kriptografi sayesinde veriler korunurken, internet trafiğinin en güvenli şekilde işlenmesi sağlanır. Bu nedenle kriptografi kavramı blockchainin daha iyi bir şekilde sağlanması için bir ön ayak oluşturur.

Blockchainde yapılan işlemlerin güvenliği ve doğrulanması ile birlikte ağ katılımcılarının güvenliğinin sağlanması kriptografi ile sağlanırken aynı zamanda çift harcama sorununa karşı da çözüm üretir.

Kripto paraların arkasında bulunan blockchain teknolojisinde, her bir ağın bir özel(private), bir de genel(public) anahtarı bulunmaktadır. Kripto para cüzdanları özel anahtara sahiptir ve SHA (Güvenli Hash Uygulaması) yöntemini kullanır. Hash, kısaca yazılan bir verinin belli uzunluktaki çıktıya dönüştürülmesi anlamına gelir.

Genel-Özel Anahtar Şifrelemesi Nasıl Çalışır?

Şifrelemede sık olarak kullanılan kavramlardan biri olan genel-özel anahtar şifreleme, kriptografi alanında en çok kullanılan metotlardan bir tanesidir. Genel anahtar şifreleme ve doğrulama amacı ile kullanılırken, özel anahtar ise şifre çözme ve imza işlemleri için kullanılır.

Alıcı kişinin genel anahtarı ile şifrelenen bilgi, yalnızca alıcının özel anahtarı ile açılması mümkün. Bu nedenle gönderici kişi, alıcının genel anahtarı ile şifreleyerek bilgiyi gönderir. Bu şifreli bilginin, yalnızca özel anahtara sahip olan alıcı tarafından okunabileceğinden emin olunması gerekir.

Göndericinin özel anahtarıyla imzalanan bilgi, alıcı ve herkes tarafından göndericinin genel anahtarı ile doğrulanması mümkün bir bilgidir. Bu nedenle gönderici taraf, kendi özel anahtarını kullanarak bilgiyi imzalar. Bu imzalı bilginin, yalnızca özel anahtara sahip olan gönderici tarafından gönderildiğinden emin olunması gerekir.

--

--

--

Paritex Exchange | Dijital Finans Dünyasındaki Güvenilir Partneriniz | https://www.paritex.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Paritex Exchange

Paritex Exchange

Paritex Exchange | Dijital Finans Dünyasındaki Güvenilir Partneriniz | https://www.paritex.com

More from Medium

Part 4: Blockchain Layers - Explained

CRYPTOGRAPHY: AN EXPLANATION THROUGH ILLUSTRATIONS

How to get the floor price of an NFT by attribute on Solana

Parallel finance💎